Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Copyright© Právna doložka

Copyright © 2003 – 2014, www.infofirmy.sk , Všetky práva sú vyhradené.

Právna doložka internetových stránok spoločnosti InfoFIRMY s.r.o.

Prehliadaním internetových stránok www.infofirmy.sk potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s uvedenými podmienkami používania stránok spoločnosti InfoFIRMY s.r.o., ul. Považská 23, Bratislava 831 03, IČO: 46 896 783, DIČ: 2023645316, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 85645/B, a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. InfoFIRMY s.r.o., si vyhradzujú právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na stránkach upravovať a meniť. Žiadame Vás, aby ste nepoužívali tieto internetové stránky, ak s uvedenými podmienkami používania a s právnou doložkou nesúhlasíte.

Právna doložka

Infofirmy.sk, umožňujú prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky patria InfoFIRMY s.r.o.; všetky práva sú vyhradené, ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno InfoFIRMY s.r.o., ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie InfoFIRMY, ako aj dizajn webstránky infofirmy.sk.

Publikovanie informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu InfoFIRMY, s.r.o., nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, ochrannú známku, dizajn webovej stránky, počítačový program, softvér, zdrojový kód PP, grafické prvky, databázy, zvuk, ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránky. Neoprávnené používanie informácií z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na týchto stránkach je potrebné konzultovať s obchodným oddelením InfoFIRMY s.r.o. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu InfoFIRMY s.r.o. nie je možné túto webovú stránku alebo ich obsah kopírovať alebo napodobňovať ich vzhľad takým spôsobom, aby mohla byť akákoľvek osoba uvedená do omylu, že sa jedná o webové stránky www.infofirmy.sk. Takéto konanie bude považované za poškodzovanie práv InfoFIRMY s.r.o. a v takom prípade sa môže domáhať ochrany svojich práv a oprávnených záujmov prostredníctvom všetkých dostupných zákonných prostriedkov, vrátane súdnej cesty.

Všetky práva k webovej stránke www.infofirmy.sk, ktoré nie sú výslovne udelené tretím osobám, sú vyhradené pre InfoFIRMY s.r.o. Vyhotovenie rozmnoženín, publikovanie, či iné šírenie diela je možné len na základe licenčnej zmluvy poskytnutej spoločnosťou InfoFIRMY s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na týchto internetových stránkach nie sú právne záväzné, majú len informatívny charakter a sú poskytované len za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o aktivitách spoločnosti InfoFIRMY, s.r.o. Snahou spoločnosti InfoFIRMY s.r.o., je poskytovať prostredníctvom svojich internetových stránok vždy správne a aktuálne informácie. InfoFIRMY s.r.o., však neručia za presnosť, úplnosť, relevanciu a ani spoľahlivosť týchto informácií. Akákoľvek osoba nesmie používať ochrannú známku, dizajn stránky spoločnosti InfoFIRMY, s.r.o., bez predchádzajúceho súhlasu obchodného oddelenia InfoFIRMY s.r.o., alebo by bol inak v rozpore so zákonom. Ak internetová stránka spoločnosti InfoFIRMY s.r.o, obsahuje odkaz na internetové stránky tretích osôb, InfoFIRMY s.r.o, nezodpovedá za obsah týchto stránok.

Ochrana firemného portálu infofirmy.sk

Grafický dizajn ako aj názov domény a logo spoločnosti je chránené ochranou známkov vydanou Úradom priemyselného vlastníctva.

Vyobrazenie označenia ochrannej známky:

http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=oz&puv_id=600292

infoFIRMY s.r.o.

Zdrojový kód, funkcie a služby firemného portálu infofirmy.sk sú chránené autorskou spoločnosťou lita a.s. a autorským zákonom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

                                                                                                             

V Bratislave dňa 11.12.2013                                                                                  InfoFIRMY s.r.o.