Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Ako vybaviť stavebné povolenie ?

Pridať firmu

Začať so stavbou je možné na základe právoplatného stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa vyžaduje pre stavby každého druhu, až na výnimky uvedené v stavebnom zákone. Stavebné povolenie je potrebné aj pre zmenu stavby, nadstavbu, prístavbu či rekonštrukciu. Pre stavebné úpravy sa vyžaduje vtedy, ak ide o úpravy, ktorými sa zasahuje do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby podstatným spôsobom sa mení vzhľad stavby.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, ktorý na jej základe v určenej lehote oznámi začatie stavebného konania. Požadované prílohy k žiadosti sa odlišujú podľa toho, či sa stavba povoľuje v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, alebo stavebnému konaniu predchádza územné konanie.

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

V žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní sa uvádza:

-identifikačné údaje stavebníka
-druh, účel a miesto stavby
-údaje spracovateľa projektovej dokumentácie
-spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
-základné údaje o stavbe
-predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby
-zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
-investičný náklad stavby.

Prílohy žiadosti o stavebné povolenie na rodinný dom v spojenom územnom a stavebnom konaní:

-listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba povoľuje a na susedné parcely
-kópia z katastrálnej mapy


-ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, preukázanie iného právo k pozemku, napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene
-projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach
-doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
-ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať -odborné vedenie uskutočňovania stavby
-vyjadrenia vlastníkov/správcov sietí k napojeniu stavby
-vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu (odpady, ovzdušie, voda, ochrana prírody a  krajiny)


-povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (kotol, krb)
-vyjadrenie príslušného útvaru hasičského a záchranného zboru SR
-plná moc, ak sa stavebník/žiadateľ nechá zastupovať
-doklad o zaplatení správneho poplatku (50 EUR pre jeden stavebný objekt).


 Ostatné prílohy, ak sa vyžadujú:

-overenie umiestnenia a priebehu podzemných vedení
-stanovisko príslušného miestneho úradu k investičnému zámeru
-rozhodnutie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu o trvalom vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho  fondu


-vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie a príslušného dopravného inšpektorátu k dopravnému napojeniu
-vyjadrenie Leteckého úradu SR
-vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy
-vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie, napr. výťah
-právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
-vyjadrenie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu, ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa.

 Žiadosť o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

V žiadosti o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí sa uvádza:

-identifikačné údaje stavebníka
-druh, účel a miesto stavby
-údaje o územnom rozhodnutí
-údaje spracovateľa projektovej dokumentácie
-spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
-základné údaje o stavbe
-predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby
-zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
-investičný náklad stavby

 Prílohy žiadosti o stavebné povolenie na rodinný dom po vydanom územnom rozhodnutí:

-listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba povoľuje a na susedné parcely
-kópia z katastrálnej mapy
-ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, preukázanie iného právo k pozemku, napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene
 projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach


-doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
-kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby
-ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať  odborné vedenie uskutočňovania stavby


-vyjadrenia vlastníkov/správcov sietí k napojeniu
-vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu (odpady, ovzdušie, voda, ochrana prírody a  krajiny)
-povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (kotol, krb)
-vyjadrenie príslušného útvaru hasičského a záchranného zboru SR
-plná moc, ak sa stavebník/žiadateľ nechá zastupovať
-doklad o zaplatení správneho poplatku (50 EUR pre jeden stavebný objekt)

Ostatné prílohy, ak sa vyžadujú:

-overenie umiestnenia a priebehu podzemných vedení
-rozhodnutie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu o trvalom vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho  fondu


-vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie a príslušného dopravného inšpektorátu k dopravnému napojeniu
-vyjadrenie Leteckého úradu SR
-vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy
-vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie, napr. výťah
-právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
-vyjadrenie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu, ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa
-vyjadrenia iných dotknutých orgánov, ak si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej dokumentácie stavby.

                                                                                                        autor: Ing. Dana Sušková
                                                                                                                 stavebne-povolenie.eu
 

Späť