Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie reklamných a marketingových služieb - www.infofirmy.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2. DEFINÍCIE POJMOV 3. UZATVORENIE ZMLUVY A OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB 4. ČAS POSKYTOVANIA SLUŽBY 5. AUTORSKÉ PRÁVA 6. DODACIE PODMIENKY 7. CENA PLATENEJ SLUŽBY 8. PLATOBNÉ PODMIENKY SLUŽBY 9. PRÁVA A ZÁVÄZKY PRÍJEMCU SLUŽIEB 10. PRÁVA A ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB 11. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 12. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŠKODU 13. REKLAMAČNÝ PORIADOK - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA14. OSTATNÉ USTANOVENIA 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky služieb internetového portálu www.infofirmy.sk stanovujú podmienky, za ktorých obchodná spoločnosť InfoFIRMY s r.o., so sídlom Považská 23, Bratislava PSČ: 831 03, IČO: 46 896 783, DIČ: 2023645316, nie sme platcom DPH, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 85645/B, e-mail: info@infofirmy.sk, tel.čísle: +421 903 911 118 , poskytuje služby a produkty internetového portálu ako služby informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, príjemcom služby (ďalej aj „VOP").

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti (ďalej aj „poskytovateľ" alebo „poskytovateľ služieb“) a ich príjemcom služieb informačnej spoločnosti (ďalej aj „príjemca" alebo príjemca služieb), vrátane kódexu o reklamnej činnosti a v súlade s pravidlami a podmienkami využívania tejto webstránky. Príjemca služieb súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania služby aj VOP, vrátane kódexov a cenníka.

2. DEFINÍCIE POJMOV

2.1. Obchodná spoločnosť InfoFIRMY s.r.o. je zameraná vo svojej obchodnej činnosti ako prevádzkovateľ internetového portálu za účelom vykonávania reklamných a marketingových služieb prostredníctvom katalógu Služieb (ďalej aj ako „reklamná kampaň“) a inzercie Katalógu Firiem.

2.2. Poskytovateľ služieb je nositeľom všetkých práv k obsahu www.infofirmy.sk, najmä práv k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, ako sú najmä autorské diela, počítačový program, ochranné známky, dizajn webovej stránky, know-how v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb. Obchodná spoločnosť InfoFIRMY s.r.o. je poskytovateľom služieb a produktov z internetového portálu tzv. katalógu služieb, vrátane Katalógu Firiem a poskytovania voľného priestoru na ukladanie obsahu príjemcom služby (ďalej aj ako „poskytovateľ").

2.3. Príjemcom služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá užíva alebo žiada služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvy o poskytovaní služieb podľa týchto VOP (ďalej aj ako „príjemca"). Príjemcom sa rozumie neregistrovaný príjemca, registrovaný príjemca alebo registrovaný príjemca s plateným prístupom. Príjemcom služieb môže byť spotrebiteľ, ktorý využíva služby na svoje osobné účely vo svojej domácnosti, prípadne pre svojich rodinných príslušníkov alebo v pozícii podnikateľa, ktorý je detailne špecifikovaný v § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2.4. Služba /služby sú produkty a služby poskytované poskytovateľom príjemcovi služieb buď bezodplatne - základné služby alebo za odplatu - platené služby, v závislosti od typu registrovaných a/alebo zaplatených služieb a produktov a typu užívateľa. V rámci služieb poskytuje poskytovateľ okrem možnosti prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu možnosť využívať ďalší obsah internetového servera, a to priestor na registráciu firiem v Katalógu Firiem, ako aj ostatné reklamné, marketingové a propagačné služby, v katalógu Služieb v priestore na internetovom portáli.

2.5. Registrácia príjemcu služieb nie je povinná pre používanie základných služieb prezerania na internetovom portáli. Registrácia príjemcu je nevyhnutná pre použitie platených služieb.

2.6. Základné služby poskytuje poskytovateľ príjemcovi služieb bezplatne bez registrácie/ objednávky/zmluvy.

2.7. Platené služby poskytuje poskytovateľ služby príjemcovi služieb odplatne na základe registrácie/ objednávky/zmluvy.

2.8. Katalóg Firiem je databáza profilov firiem, s uvedením detailných identifikačných údajov firiem, poskytovanie informácii o predmete ich činnosti, službách a produktoch, ich adries, fakturačných údajov a kontaktných dát.

2.9. Objednávka je elektronický formulár pre objednanie platenej služby príjemcom prístupný na internetovom portáli http://www.infofirmy.sk/ a súčasne prejav vôle príjemcu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní platených Služieb.

2.10. Elektronická komunikácia medzi poskytovateľom a príjemcom prebieha zásadne vo forme elektronického doručenia dokumentu, či oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu druhej strany alebo umiestnením na príslušnej webovej stránke poskytovateľa prístupných príjemcovi služieb prostredníctvom siete Internet; tým je splnená požiadavka formy písomnosti. Charakter písomného oznámenia má tiež vyplnenie a odoslanie formulára na internetovom portáli www.infofirmy.sk. Výnimočne prebieha komunikácia, ak tak vyžaduje zákon, vo forme listinnej, doručenej na kontaktnú adresu pre písomný styk druhej strany.

2.11. Vzťahy medzi poskytovateľom a príjemcom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby a od okamihu začatia užívania služieb príjemcom týmito VOP, vrátane cenníkov, katalógov a kódexov, nadväzujúcich na VOP a doplňujúcich ich. VOP sú súčasťou uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej aj „zmluva"). VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluva aj VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Poskytovateľ archivuje zmluvy, dokumenty o registrácii, objednávky a VOP po dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky od poskytnutia služby.

2.12. Príjemca služieb je povinný sa pred začatím užívania služieb zoznámiť s VOP a vyjadriť súhlas s VOP, a to buď implicitne začatím užívania služieb (aj voľne verejne prístupného obsahu) v prípade neregistrovaného príjemcu, či výslovne v rámci registrácie v prípade príjemcu registrovaného. Osoba, ktorá nesúhlasí s VOP, je povinná zdržať sa používania služieb, a to aj užívania voľne verejne prístupného obsahu.

2.13 Orgánom dozoru a dohľadu nad vykonávaním služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 2.

2.14. Príjemca služieb - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.15. Príjemca služieb - podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

3. UZATVORENIE ZMLUVY A OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ a príjemca služieb súhlasia s týmto postupom uzatvárania záväzkového vzťahu a budú považovať Zmluvu za uzavretú v nasledovných prípadoch:

3.1.1. v prípade neregistrovaného príjemcu okamihom:

3.1.1.1 začatia užívania služby, prípadne začatia užívania voľne verejne prístupného obsahu, ktorým príjemca služieb udeľuje súhlas s VOP mlčky/konkludentne;

3.1.1.2. účasťou na hodnotení prostredníctvom elektronického formulára „Hodnotenie“ alebo „Recenzie" prístupného na internetovej stránke poskytovateľa, do ktorých príjemca vloží hodnotenie, vyjadruje súhlas so znením VOP ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy mlčky/konkludentne;

3.1.2. v prípade registrovaného príjemcu okamihom:

3.1.2.1. registrácia nového príjemcu služieb k internetovému portálu prostredníctvom elektronického formulára „Registrácia“ príjemcu služieb prístupného na webovej stránke poskytovateľa zo záložky registrácia, do ktorého príjemca doplní požadované identifikačné údaje (najmä e-mailovú adresu, heslo, názov/meno, priezvisko, mobil, Web), vyjadrí výslovný súhlas so znením VOP ako neoddeliteľnej súčasti uzatváranej zmluvy zaškrtnutím ikony súhlasu, a tiež prípadný súhlas k odoberaniu informácií o zaujímavých novinkách, ktoré odošle pomocou ikony prejavenia súhlasu a registrovaním poskytovateľovi. Svoj súhlas k odoberaniu informácii o zaujímavých novinkách môže príjemca služieb kedykoľvek odvolať na emailovej adrese poskytovateľa;

3.1.2.2. prihlásením existujúceho užívateľa do on-line služieb poskytovateľa, ku ktorej dôjde automatickým pripojením ku internetovému portálu po prihlásení príjemcu služieb jeho mailovou adresou a heslom prostredníctvom prihlasovacieho formulára v hlavičke „Prihlásenie“ internetového portálu;

3.1.2.3. odoslania objednávky/formulára platených služieb príjemcom služieb.

3.2. Registráciou príjemcom služieb (ďalej aj „žiadosť") alebo začatie užívania služby je prejavom slobodnej vôle príjemca. Odoslaním tejto registrácie alebo začatím užívania služby potvrdzuje príjemca služieb, že akceptuje VOP, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania registrácie, žiadosti alebo začatia užívania služby a, že sa s týmito VOP, ktoré sú obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a príjemcom služieb.

3.3. Neregistrovanému príjemcovi služieb poskytovateľ poskytuje základné služby bez objednávky a bezplatne možnosť prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu, a účasť pri hodnotení firiem (možnosť pridávať príspevky do recenzii) vrátane k tomu potrebného priestoru, pričom uvedené služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez náhrady.

3.4. Registrovanému príjemcovi služieb so základnou registráciou poskytuje poskytovateľ základné služby bez objednávky a bezplatne možnosť prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu, základný profil v adresári a účasť na hodnotení firiem, pričom uvedené služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez náhrady.

3.5. Registrovanému príjemcovi služieb s plateným prístupom poskytuje poskytovateľ okrem základných služieb na základe objednávky a za odplatu platené služby v dohodnutom rozsahu.

3.6. Objednávka/formulár platených služieb:

3.6.1. registrovaný príjemca služieb vyplní objednávkový elektronický formulár prístupný na internetovej stránke poskytovateľa, do ktorého doplní všetky identifikačné údaje (najmä názov/ meno a priezvisko, heslo, e-mailovú adresu, atď.), typ a rozsah služby a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Pred potvrdením objednávky príjemca služieb si overí úplnosť objednávky a má danú možnosť vstupné údaje si odkontrolovať a upraviť prípadné chyby vo formulári v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Ak príjemca služieb s objednávkou súhlasí, objednávku odošle poskytovateľovi. Odoslaním objednávky potvrdzuje príjemca služieb, že akceptuje výšku ceny za zriadenie a poskytovanie služby podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke poskytovateľa, VOP služieb, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania objednávky a že sa týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a príjemcom služieb;

3.6.2. poskytovateľ príjemcovi služieb bezodkladne elektronicky potvrdí prijatie objednávky služieb, zariadi mu požadované služby a začne poskytovať platené služby. Súčasne poskytovateľ vystaví faktúru, ako podklad pre zaplatenie ceny za zriadenie a poskytovanie platených služieb podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa a pošle ju príjemcovi na adresu uvedenú v objednávke/formulári.

Objednávanie reklamy - služieb

3.7. Príjemca služieb objednáva reklamné služby/Katalóg Firiem pre veľké firmy prostredníctvom objednávkového formulára. Odoslanie objednávkového formulára sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí reklamných služieb (ďalej len „Zmluva“).

3.8. Príjemca služieb vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou poskytovateľa služieb a cenou reklamy a služieb na základe platného Cenníka služieb (ďalej len „Cenník“).

3.9. Objednávka reklamných služieb musí obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

a) údaje Príjemcu služieb podľa Pravidiel pridávania do firemného záznamu, ktoré sa nachádzajú v sekcii Podmienky používania;

b) DIČ, IČ DPH;

c) aktuálne fakturačné údaje;

d) kompletné podklady k reklamnej kampani a to:

  • meno klienta, ak ním nie je Príjemca služieb;
  • názov reklamnej kampane;
  • označenie objednanej služby;
  • špecifikácia reklamného formátu a ich rozmer (reklamný banner alebo reklamný e-mail);
  • umiestnenie reklamného prvku (ak ide o reklamný banner);
  • termín a rozsah zverejnenia reklamnej kampane vrátane počtu zobrazení, ak boli dohodnuté;
  • požadované smerovanie reklamnej kampane vo forme url;
  • výšku zľavy a agentúrnej provízie, ak boli dohodnuté;

e) cenu objednanej služby bez DPH;

f) vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Príjemca služieb oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a plne s nimi súhlasí,

g) vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti a podmienkach odstúpenia od Zmluvy,

h) vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.10. Poskytovateľ služieb je viazaný iba objednávkou, ktorú platne prijal. Za platne prijatú objednávku sa považuje včasné písomné vyhlásenie poskytovateľa služieb adresované príjemcovi služieb, v ktorom poskytovateľ služieb potvrdzuje, že objednávku príjemcu služieb prijíma. Včasné prijatie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia objednávky príjemcovi služieb na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť poskytovateľa služieb neznamenajú prijatie objednávky. Prijatím objednávky sa poskytovateľ služieb zaväzuje vykonať reklamné služby podľa objednávky a VOP a zaplatiť cenu podľa aktuálneho platného cenníka produktov a služieb poskytovateľa ku dňu prijatia objednávky.

3.11. Riadne odoslaná a prijatá objednávka spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami sa na účely týchto VOP ďalej považuje za Zmluvu. Poskytovateľ služieb na základe riadne uzatvorenej Zmluvy rezervuje pre Príjemcu služieb mediálny priestor dojednaný v Zmluve.

3.12. Príjemca služieb nemá nárok na uzavretie Zmluvy. Poskytovateľ služieb je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie Zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.13. Zmena akýchkoľvek náležitostí Zmluvy, pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, je možná výlučne len vo forme očíslovaných písomných zmluvných dodatkov, ktoré musia byť podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

3.14. Poskytovateľ služieb je povinný zrealizovať reklamu v požadovanej kvalite, kvantite a v termíne presne podľa podmienok stanovených v objednávke. Poskytovateľ služieb môže navrhnúť posunutie termínu začiatku reklamnej kampane uvedeného v objednávke, pričom bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Príjemcu služieb. V prípade, že Príjemca služieb s posunutím termínu nesúhlasí a Príjemca služieb a Poskytovateľ služieb sa nedohodnú inak, k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4. ČAS POSKYTOVANIA SLUŽBY

4.1. Zmluva je uzatvorená pre Katalóg Firiem na dobu jedného roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo inak nestanovia v konkrétnom prípade zmluvou alebo VOP.

4.2 Pre služby bude doba určená v objednávke po vzájomnej dohode zmluvných strán, v opačnom prípade platí, že doba na poskytnutie služieb je 30 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky.

5. AUTORSKÉ PRÁVA

5.1. Príjemca služieb je po dobu poskytovania služby poskytovateľom oprávnený používať službu ako aj predmety ochrany právami duševného vlastníctva, ako sú predovšetkým autorské diela sprístupnené poskytovateľom v rámci služieb osobne, ale len pre vlastnú /osobnú potrebu, v reálnom čase na jednom počítači alebo inom technickom zariadení umožňujúcim mu použitie služieb, a to výlučne prostredníctvom prístupu k službám v rozsahu uvedenom v zmluve/objednávke a VOP. Toto oprávnenie je neprenosné a nevýhradné.

5.2. Príjemca služieb sa zaväzuje, že nebude internetový portál, ani službu meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jej dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku internetového portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia internetového portálu a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných príjemcoch (popr. ich prihlasovacie mená alebo heslá).

5.3. Príjemca služieb sa okamihom registrácie a / alebo začatím užívania služby zaväzuje, že bude službu užívať v súlade s VOP vrátane kódexov, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa a zaväzuje sa dodržiavať VOP vrátane kódexov.

5.4. Príjemca služieb súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či príjemca používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si dodržiavanie VOP príjemcom; príjemca služieb je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.

5.5. Príjemca sa zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy poskytovateľa a tretích osôb. Príjemca je povinný nevyužiť službu k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VOP, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi.

5.6. Príjemca služieb je povinný pri užívaní služby chrániť práva k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb, umiestnených na internetovom portáli (najmä autorské diela, ochranné známky), ktorých použitie poskytovateľ umožnil príjemcovi v rámci poskytovania služby. Príjemca služieb sa zaväzuje, že nezasiahne do autorských práv k autorským dielam alebo iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva umiestnených na internetovom portáli, najmä ich nebude užívať a sprístupňovať verejnosti inak, než stanovujú tieto VOP alebo zákon. Príjemca služieb sa zaväzuje, že tak najmä neupraví, ani inak nezasiahne do predmetov ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa, či tretích osôb, umiestnených na internetovom portáli, najmä nebude nad rámec vlastnej potreby rozmnožovať, rozširovať, šíriť verejnosti ani inak používať akýkoľvek obsah poskytovateľa, či tretích osôb; ak je obsah chránený technickými prostriedkami ochrany. Príjemca je oprávnený ho len prezerať, rozmnožovať ho v takom prípade nemôže, ani pre vlastnú osobnú potrebu.

5.7. Príjemca služieb nemá právo poskytnúť, ani požičiavať, ani postúpiť, ani prenajímať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne, či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Príjemca je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a / alebo registračné údaje, vrátane hesiel, pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.

5.8. Ak príjemca služieb zistí, že tretie osoby práva k predmetom ochrany právami duševného vlastníctva porušujú, zaväzuje sa príjemca informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o takomto porušení práv, či jeho hrozbe.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1. Poskytovateľ dodá služby kvalitne, riadne a včas v zmysle požiadaviek uvedených príjemcom služieb v elektronickom formulári/objednávke, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami týchto VOP a nie je uvedené inak v tejto zmluve.

6.2. Príjemca služieb je povinný doručiť poskytovateľovi služieb všetky reklamné podklady, grafické, technické aj textové, potrebné na poskytnutie reklamných služieb na vlastné náklady najneskôr 10 pracovných dní od prijatia objednávky. Nosiče doručené poskytovateľovi služieb, na ktorých boli zaznamenané reklamné podklady, zostávajú u poskytovateľa služieb; na požiadanie a za úhradu nákladov na doručenie poskytovateľovi služieb doručí nosiče späť príjemcovi služieb. Nosiče, ktoré si príjemca služieb nevyžiadal ani do 6 (slovom: šesť) mesiacov po ukončení zverejnenia reklamných podkladov, ktoré boli na reklamnom nosiči zaznamenané, poskytovateľ služieb zlikviduje, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Reklamné podklady zverejnené na portáli infoFIRMY.sk je poskytovateľ služieb oprávnený archivovať v interných systémoch.

6.3. Príjemca služieb je oprávnený požadovať vykonanie zmeny reklamných podkladov počas trvania reklamnej kampane alebo zverejnenie viacerých reklamných podkladov v rámci jednej kampane, pričom všetky reklamné podklady musia byť riadne a včas doručené a spĺňať aj ostatné podmienky týchto VOP, v opačnom prípade nie je poskytovateľ služieb povinný ich zverejniť.

6.4. Príjemca služieb zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a vyhlasuje, že reklamné podklady neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nekalej súťaže, autorských práv a iných práv na ochranu duševného vlastníctva, ochrany spotrebiteľa, reklamy ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a Etický kódex reklamnej praxe vydaný Radou pre reklamu. Príjemca služieb vyhlasuje, že reklamné podklady určené na zverejnenie v reklame, ktoré napĺňajú pojmové znaky diela, sú: (I) zamestnaneckými dielami a príjemca služieb je oprávnený k nim vykonávať majetkové práva alebo (II) oprávnenie nakladať s reklamnými prvkami nadobudol príjemca služieb na základe zmluvy s autorom alebo inou osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k nim a autor alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k reklamným prvkom udelila príjemcovi služieb súhlas na udelenie sublicencie. V prípade, ak príjemca služieb nadobudol oprávnenie nakladať s reklamnými podkladmi podľa ustanovenia ods. (II) tohto článku a tohto bodu, súhlas na použitie takýchto diel na základe Zmluvy sa považuje za udelenie sublicencie.

6.5. Príjemca služieb vyhlasuje, že jeho vyhlásenia v tomto článku VOP sú pravdivé a zakladajú sa na skutočnosti a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť poskytovateľovi služieb plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán a podľa požiadavky Poskytovateľa prevziať komunikáciou s treťou stranou; tým nie sú dotknuté iné práva Poskytovateľa služieb podľa týchto VOP.

6.6. V prípade, že príjemca služieb dodáva už vyhotovené reklamné podklady na zverejnenie, nezodpovedá poskytovateľ služieb za vady reklamy spôsobené použitím týchto reklamných podkladov.

6.7. Bez toho, aby to ovplyvnilo iné povinnosti príjemcu služieb a práva poskytovateľa služieb podľa Zmluvy a týchto VOP, príjemca služieb bezpodmienečne a neodvolateľne dáva poskytovateľovi služieb sľub odškodnenia podľa ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa poskytovateľovi služieb nahradiť škodu vrátane výdavkov, ktoré utrpí alebo vynaloží v dôsledku nepravdivých alebo neúplných vyhlásení príjemcu služieb o reklamných podkladoch. Na účely tohto článku VOP sa nepoužije ustanovenie §728 Obchodného zákonníka. Príjemca služieb vyhlasuje, že požiadal poskytovateľa služieb o poskytnutie reklamných služieb a zverejnenie reklamných podkladov, ktorých sa týka vyhlásenie príjemcu služieb, pričom poskytovateľ služieb nebol povinný tak urobiť.

6.8. Ak poskytovateľ služieb vykonáva výrobu alebo úpravu reklamných podkladov pre príjemcu služieb, zodpovedá za reklamné podklady, ktoré dodal poskytovateľovi služieb, v rozsahu podľa bodu 6.4 a 6.5 Reklamné podklady, okrem tých, ktoré dodá príjemca služieb podľa predchádzajúcej vety, vytvára poskytovateľ služieb na základe Zmluvy uzatvorenej s príjemcom služieb. Poskytovateľ služieb predloží návrh reklamných podkladov príjemcovi služieb na odsúhlasenie najneskôr 5 pracovných dní pred spustením reklamnej kampane. Príjemca služieb sa zaväzuje doručiť námietky k vytvoreným reklamným podkladom najneskôr 2 (slovom: dva) pracovné dni pred dojednaným dňom začiatku reklamnej kampane, v opačnom prípade sa reklamné podklady považujú za schválené a poskytovateľ služieb ich použije na plnenie dohodnutých reklamných služieb.

6.9. Príjemca služieb je oprávnený použiť reklamné podklady v plnom rozsahu dodané a vytvorené poskytovateľom služieb len na účely reklamy na portáli infoFIRMY.sk; použitie iným spôsobom, najmä šírenie alebo sprístupňovanie verejnosti alebo verejný prenos je príjemca služieb oprávnený vykonať len na základe samostatnej licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy so spoločnosťou InfoFIRMY.

6.10. Príjemca služieb je oprávnený použiť upravené reklamné podklady, ktorých úpravy vykonal poskytovateľ služieb na základe Zmluvy. Cena za udelenie práva na použitie je zahrnutá v dojednanej cene za poskytnutie reklamných služieb.

6.11. Reklamné podklady príjemcu služieb zverejňované automaticky v reklamných formátoch poskytovateľa služieb musia spĺňať všetky podmienky podľa týchto VOP a aktuálnych Technických podmienok.

6.12. Poskytovateľ služieb je oprávnený nezverejniť reklamné podklady alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodov podľa bodu 2 tohto článku VOP, kedy môže poskytovateľ služieb odstúpiť od Zmluvy. Poskytovateľ služieb zverejní reklamné podklady alebo ich zverejňovanie obnoví ako náhle pominú dôvody nezverejnenia alebo pozastavenie zverejnenia. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť príjemcu služieb písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných podkladov a jeho dôvodoch. Ak príjemca služieb vykoná nápravu vytýkaného stavu po uplynutí lehoty stanovenej na zjednanie nápravy, Poskytovateľ služieb je oprávnený začať reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu príjemcu služieb a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom. Ak poskytnutie reklamných služieb po oneskorenom dodaní reklamných podkladov nie je možné z dôvodu obsadenosti mediálneho priestoru InfoFIRMY a vyvinú primerané úsilie na náhradnú realizáciu reklamnej kampane. Ak príjemca služieb a poskytovateľ služieb nedospejú k dohode o náhradnom riešení, tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa služieb na zmluvnú pokutu.

6.13. Poskytovateľ služieb je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

6.13.1. reklamné podklady nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo Zmluve a príjemca služieb neodstráni vady najneskôr 2 dni pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;

6.13.2. tretia strana uplatní námietky voči reklamným podkladom, ak sa príjemca služieb s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia Poskytovateľa služieb najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania reklamných služieb;

6.13.3. reklamné podklady sú podľa uváženia poskytovateľa služieb v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickým kódexom reklamnej praxe vydaným Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a príjemca služieb neodstráni vady najneskôr 2 dni pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;

6.13.4. reklamné podklady nezodpovedajú oprávneným záujmom poskytovateľa služieb, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám poskytovateľa alebo k samotnej spoločnosti InfoFIRMY a príjemca služieb neodstráni vady najneskôr 2 dni pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;

6.13.5. Príjemca služieb je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku;

6.13.6. u príslušného súdu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok príjemcu služieb alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii príjemcu služieb, voči príjemcovi služieb sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa (I) podstatnej časti majetku príjemcu služieb alebo (II) majetku príjemcu služieb;

6.13.7. na majetok príjemcu služieb bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku príjemcu služieb;

6.13.8. Príjemca služieb je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu; 613.9. Príjemca služieb bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou;

6.13.10. Príjemca služieb (I) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (II) sa rozdelí, alebo (III) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre poskytovateľa služieb, všetky záväzky príjemcu služieb zo Zmluvy;

6.13.11. Príjemca služieb porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.

6.14. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom, kedy poskytovateľ služieb doručil príjemcovi služieb informáciu o tejto skutočnosti a to písomne alebo faxom alebo formou elektronickej pošty.

6.15. Poskytovateľ služieb je oprávnený nezverejniť reklamné poklady alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť poskytovateľa služieb v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia poskytovateľa služieb), a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré spoločnosti InfoFIRMY bránili v zverejnení. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť príjemcu služieb písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných podkladov a jeho dôvodoch.

7. CENA PLATENEJ SLUŽBY

7.1. Cena za zriadenie a poskytovanie platenej služby poskytovanej príjemcovi služieb za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na webovej stránke poskytovateľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za službu resp. produkt za podmienok VOP.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY SLUŽBY

8.1. Po obdržaní objednávky príjemcu a poskytnutí plnenia príjemcovi k platenej službe poskytovateľ vystaví faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za zriadenie a poskytovanie služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní a zašle ju na adresu príjemcu služieb uvedenú v objednávke. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ príjemcovi služieb na adresu uvedenú v objednávke daňový doklad.

8.2. Príjemca služieb sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytovanú platenú službu podľa zmluvy a / alebo aktuálneho cenníka poskytovateľa najneskôr k dátumu splatnosti daňového dokladu (faktúry). Dňom zaplatenia / platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa služieb. V prípade neuhradenia v čase splatnosti faktúry uhradí príjemca služieb zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň omeškania platby.

8.3. Pokiaľ nebude vyfakturovaná čiastka ceny pripísaná v prospech bankového účtu poskytovateľa dvadsiaty (20.) deň od dátumu vystavenia faktúry, zmluva na poskytovanie platených služieb stráca bez ďalšieho platnosť a účinnosť, poskytovateľ zastaví poskytovanie platenej služby príjemcovi a príjemcovi bude zrušený dočasný prístup k platenej službe.

8.4. Za opätovné zriadenie platenej služby príjemcovi, či už z dôvodov prerušenia jej poskytovania z vôle príjemca, alebo zastavenia jej poskytovania z dôvodov neplatenia ceny za poskytovanie platenej služby, bude príjemcovi poskytovateľom účtovaná suma ceny stanovená v aktuálnom cenníku poskytovateľa za obnovenie platenej služby. Poskytovanie platenej služby príjemcovi bude obnovené po pripísaní tejto sumy v prospech bankového účtu poskytovateľa.

8.5. Ak dôjde k zmene platenej služby, bude cena za zmenenú platenú službu účtovaná odo dňa vykonania zmeny platenej služby zo strany poskytovateľa.

8.6. Ak nie je uvedené v objednávke inak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytovanie platenej služby jeden (1) kalendárny rok.

8.7. Pri platbe zo zahraničia je príjemca povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnutú platenú službu v plnej výške.

9. PRÁVA A ZÁVÄZKY PRÍJEMCU SLUŽIEB

9.1.Príjemca služieb sa zaväzuje zoznámiť sa s VOP, ako aj s kódexom a obsahom pravidiel používania služieb pred začatím užívania internetového portálu/služby.

9.2. Tento internetový portál a služby môže používať len príjemca služieb, ktorý súhlasí s VOP a pri používaní ich dodržiava rovnako ako aj iné záväzné právne predpisy.

9.3. Príjemca služieb rešpektuje a súhlasí s tým, že plne zodpovedá:

9.3.1. za obsah svojich vložených údajov, ním ukladaným v rámci použitia služby, musí byť vecný, pravdivý, nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, či Obchodným zákonníkom, autorským zákonom, s dobrými a poctivými obchodnými mravmi, nesmie zasahovať do práv a právom chránených záujmov poskytovateľa či tretích osôb;

9.3.2. za využívanie internetového portálu /on-line služieb, kde platia rovnaké právne, morálne a etické pravidlá, ako pri akejkoľvek inej forme verejného prístupného stretávania sa;

9.3.3. obsah celého internetového portálu www.infofirmy.sk môže byť upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu príjemcu meniť, či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu, či prestať úplne prevádzkovať internetový portál; príjemca tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup ako k obsahu poskytovateľa a tretích osôb, tak i k obsahu údajov príjemcu služieb;

9.3.4. porušenie zmluvy, VOP, či kódexu príjemcom služieb oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu údajov príjemcu služieb, k okamžitému prerušeniu a/ alebo zastavenie poskytovania služby a k zablokovaniu prístupu príjemca k službe. Ak bude prístup zablokovaný, končí tým automaticky účinnosť zmluvy, v prípade registrovaného príjemcu aj jeho registrácie, v platnosti ostávajú iba ustanovenia o náhrade škody.

9.4. Príjemca služieb sa zaväzuje uviesť v registrácii/žiadosti/objednávke/formulári pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov v nich poskytnutých; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné pôvodné uvedené údaje a príjemca služieb zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.

9.5. Príjemca služieb je ďalej povinný oznámiť poskytovateľovi služieb bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby poskytovateľom.

9.6. Príjemca služieb je povinný si zálohovať svoje dáta.

9.7. Príjemca služieb (fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje príjemca buď vyplnil alebo ich poskytovateľ získal na základe registrácie, žiadosti alebo v rámci prístupu príjemcu k službe. Príjemca služieb odoslaním registrácie, žiadosti alebo začatím používania služby potvrdzuje, že všetky údaje ním vyplnené, vrátane údajov osobných, ak sú poskytované, sú pravdivé a presné a potvrdzuje, že bol pred udelením predmetného súhlasu poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie udeleného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený kedykoľvek takýto súhlas odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa, to neplatí pre prípady, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

9.8. Príjemca služieb súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude na jeho e-mailovú adresu uvedenú v registrácii/žiadosti zasielať informácie o poskytovaní služby, či ďalších služieb, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. zákon o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov. Príjemca má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu aj odmietnuť zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom obchodného oddelenia poskytovateľa na kontaktoch uvedených na webovej stránke poskytovateľa. Obchodným oznámením nie sú informácie technické, prevádzkové a informácie týkajúce sa registrácie, žiadosti, či služby.

10. PRÁVA A ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

10.1. Poskytovateľ služieb poskytuje príjemcovi možnosť bezplatne alebo za odplatu používať služby internetového portálu v súlade s VOP.

10.2. Poskytovateľ služieb má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do internetového portálu, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto VOP, a to bez predchádzajúceho oznámenia príjemcovi, či jeho súhlasu.

10.3. Zmeny poskytovania služby a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP bude príjemcovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovej stránke poskytovateľa. Ak príjemca služieb najneskôr sedem (7) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené príjemcom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Príjemca služieb má právo zmluvu ako aj užívanie služby písomne formou doporučeného listu vypovedať do sedem (7) dní odo dňa oznámenia o zmenách.

10.4. Poskytovateľ služieb má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov , napr. nevyhnutnej správy, údržby, opravy, aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia príjemcovi, či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby, odstrániť obsah príjemcov a zablokovať prístup príjemcu k službe najmä pri zneužití služby alebo podozrení na zneužitie služby príjemcom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností príjemcu služieb daných VOP alebo právnych predpisov.

10.5. Poskytovateľ služieb je oprávnený sprístupňovať na webovej stránke služby reklamu, kontextovo cielenú.

11. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

11.1. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou výpoveďou poskytovateľa alebo príjemcu služieb s okamžitou účinnosťou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

11.2. Príjemca, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, má právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do sedem (7) pracovných dní od uzavretia zmluvy na diaľku. Príjemca berie na vedomie, že uvedené právo je obmedzené skutočnosťou, že táto lehota je skrátená len do momentu začatia plnenia služby poskytovateľom, v prípade plnenia spočívajúceho v poskytovaní služby v súlade s ust. § 12 ods. 5 písm. a) cit. zákona. Príjemca, ktorý nie je takým spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

11.3. Porušenie ustanovení týchto VOP vrátane OP príjemcom služieb je porušením zmluvy a môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu a / alebo zastaveniu poskytovania služby. Pokiaľ VOP neustanovujú inak, je poskytovateľ oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou a príjemca stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny, resp. poskytovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za službu za celé fakturačné obdobie.

11.4. Pri zrušení zmluvy z dôvodov na strane príjemcu služieb, je príjemca povinný poskytovateľovi uhradiť všetky poskytovateľom už vynaložené náklady súvisiace so zriadením alebo zrušením poskytovania služby.

11.5. Výpoveď zmluvy zo strany poskytovateľa služieb je vykonaná aj okamihom, keď poskytovateľ v súlade s VOP zastaví príjemcovi poskytovanie služby a zablokuje prístup príjemcu k službe v prípade porušovania pravidiel poskytovania internetových služieb alebo používania portálu zo strany príjemcu služieb alebo spôsobu využívania služieb, ktoré je možné považovať za šikanózny výkon práva zo strany príjemcu alebo výkon práva v rozpore s dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom; tým končí registrácia príjemcu aj zmluva. Zo strany príjemcu služieb je výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy, v prípade príjemcu služieb - spotrebiteľa zo zákonných alebo zmluvných dôvodov, uskutočnená doručením príslušného prejavu vôle s uvedením čísla faktúry poskytovateľovi služieb na adresu poskytovateľa; v prípade odstúpenia zmluva zaniká okamihom, kedy príjemca prejaví vôľu k jej ukončeniu a jeho prejav vôle je doručený poskytovateľovi služieb.

11.6. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia príjemcu služieb na používanie predmetných služieb.

11.7. Zrušením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa sankcií, ochrany dôverných informácií a ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po odstúpení/výpovedi (predovšetkým povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred odstúpením/vypovedaním zmluvy). Poskytovateľ služieb nie je po zrušení zmluvy povinný vracať akúkoľvek čiastku ceny prijatej od príjemcu služieb, iba ak zmluva, či zákon stanovuje výslovne inak. Všetky, do doby zrušenia zmluvy nevyfakturované a / alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy budú vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní po zrušení zmluvy.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŠKODU

12.1. Poskytovateľ služieb zodpovedá príjemcovi za umožnenie prístupu k platenej službe a riadne poskytnutie reklamných a marketingových služieb v rozsahu podľa zmluvy a VOP a za to, že je oprávnený poskytnúť službu.

12.2. Poskytovateľ služieb výslovne upozorňuje príjemcu a príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a) informácie sprístupňované poskytovateľom služieb na internetovom portáli nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou, ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak nevyplýva z VOP inak;

b) poskytovateľ služieb nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť týchto informácií;

c) poskytovateľ služieb podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zásadne nezodpovedá za obsah príjemcu;

d) poskytovateľ služieb nezodpovedá a neposkytuje príjemcovi služieb žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov vrátane odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie služieb, ich dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre príjemcom zamýšľaný účel;

e) poskytovateľ služieb nevykonáva zálohy dát príjemcu umiestnených na internetovom portáli,

f) v prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu nie sú informácie obsiahnuté v správe zabezpečené (zakódované).

12.3. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a že nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb príjemcom.

12.4. Príjemca ďalej berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá predovšetkým za vady služby, ani za straty dát príjemcu či iné škody alebo iné ujmy, priamo či nepriamo spôsobené najmä nesprávnym výberom služby príjemcom, nesprávnym využitím výsledkov získaných pomocou služby, porušením záväzkov príjemcu z VOP, napr. zásahom do internetového portálu a / alebo služby zo strany príjemcu, nedodržaním pokynov poskytovateľa (najmä nesprávnym použitím alebo zneužitím internetového portálu a/alebo služby), chybou alebo zlyhaním pracovnej stanice používanej príjemcom, alebo iného hardvéru alebo softvéru príjemca, nesprávnosťou, neúplnosťou alebo neaktuálnosťou informácií sprístupnených na internetovom portáli, stratou či užívaním dát, prerušením, obmedzením alebo zastavením poskytovania služby príjemcovi vrátane odstránenia jeho obsahu (najmä príspevkov príjemcu či osobného profilu) podľa VOP, v prípade zásahu tretích osôb, či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti príjemcu pripojiť sa ku internetovému portálu, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní služby či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania služby samej poskytovateľom ani nie sú poskytovateľom zavinené. Zodpovednosť za škodu zo strany poskytovateľa pri poskytovaní služby podľa týchto VOP nie je teda v prípadoch ďalej uvedených daná a poskytovateľ nehradí žiadne škody (vrátane ušlého zisku).

12.5. V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči príjemcovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Príjemcovi nepatrí právo uplatňovať si iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky poskytovateľa v súvislosti s jeho zodpovednosťou za vady služby a za škodu sú uvedené vo VOP, najmä v ustanoveniach tohto článku VOP.

12.7. V prípade porušenia povinností poskytovateľa, na ktoré sa nevzťahujú vylúčenia zodpovednosti za škodu a limitácie náhrady škody podľa VOP či zákona a kedy z takéhoto porušenia vznikne príjemcovi preukázateľne škoda, má príjemca právo požadovať na poskytovateľovi iba zaplatenie skutočne preukázaných priamych škôd (nie ušlého zisku) s výnimkou škody vzniknutej okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a prípadov podľa § 374, § 376, 384 a 385 Obchodného zákonníka, vzniknutých preukázateľne zavinením poskytovateľa. Zmluvné strany predpokladajú vznik a limitáciu škody maximálne do výšky ceny objednávky príjemcu.

12.8. Príjemca zodpovedá za škodu spôsobenú jemu samému, poskytovateľovi, či tretej osobe najmä obsahom príjemcu, ako aj tým, že poskytol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce údaje. Príjemca zodpovedá poskytovateľovi v plnom rozsahu aj za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorej umožnil užívanie služby. Náhradu škody je príjemca povinný uhradiť ihneď po výzve poskytovateľa.

13. Reklamačný poriadok - zodpovednosť za vady a záručná doba

13.1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný Reklamačný poriadok. Poskytovateľ zodpovedá za chyby služieb a Príjemca je povinný reklamáciu bezodkladne písomne uplatniť u poskytovateľa podľa platného tohto reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zaobstarané príjemcom u poskytovateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke poskytovateľa.

13.2. Príjemca služieb – spotrebiteľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v zmysle § 18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov („Zákon“).

13.3. Príjemca má právo uplatniť si u poskytovateľa záruku len na služby, ktoré vykazujú vady, chyby, ktoré zavinil dodávateľ alebo poskytovateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u poskytovateľa.

13.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú ďalej zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis budú príjemcovi v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

13.5. Príjemca služieb je povinný vykonať prehliadku pri prevzatí služieb. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mala služba už v čase prevzatia. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení reklamácie vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi poskytovateľa spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

13.6. Ak služby vykazujú vady, príjemca - spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u poskytovateľa v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tak, že doručí službu na adresu poskytovateľa alebo do prevádzkarne a uplatnení písomne reklamáciu, ktorú doručí ju poskytovateľovi. Príjemca je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah vád. Príjemca má právo uplatniť reklamáciu služby aj u osoby oprávnenej výrobcom/poskytovateľom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho príjemcovi zašle na jeho žiadosť poskytovateľ.

13.6. Reklamačné konanie služieb, ktoré sa dajú objektívne doručiť poskytovateľovi začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie písomného uplatnenia reklamácie príjemcu poskytovateľovi,

b) doručenie reklamovanej služby od príjemcu poskytovateľovi,

Poskytovateľ odporúča príjemcovi zásielku s reklamovanou službou poistiť. Služby zaslané príjemcom služieb „na dobierku“ poskytovateľ nepreberá. Reklamačné konanie služieb, ktoré sa nedajú objektívne doručiť poskytovateľovi a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od príjemcu poskytovateľovi,

b) vykonanie obhliadky reklamovanej služby treťou osobou určenou poskytovateľom, ktorá o obhliadke vydá príjemcovi písomné potvrdenie,

13.7. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovanú službu je nutné doručiť do sídla poskytovateľa, ak poskytovateľ alebo určená osoba poskytovateľom neurčí inak (napr. dopraviť reklamovanú službu priamo „určenej osobe“). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na poskytovateľa služieb telefonicky alebo mailom. Poskytovateľ je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

13.8. V mieste určenom podľa všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je poskytovateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

13.9. Príjemca je povinný reklamovať chyby služieb u poskytovateľa bez zbytočného odkladu, inak príjemcovi zaniká právo voči poskytovateľovi na bezplatné odstránenie chyby.

13.10. Poskytovateľ alebo určená osoba vydá príjemcovi - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služieb vo vhodnej forme zvolenej poskytovateľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby služieb v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť príjemcovi - spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť príjemcovi - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Príjemca má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

13.11. Podľa § 18 ods. 4) Zákona a na základe rozhodnutia príjemcovi - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je poskytovateľ alebo „určená osoba“ povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služieb, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie poskytovateľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Príjemca - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje poskytovateľ príjemcovi formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude príjemcovi - spotrebiteľovi spolu so službou doručený reklamačný protokol.

13.12. V zmysle § 18 ods. 6 Zákona, ak príjemca - spotrebiteľ reklamáciu služieb uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie služieb“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže poskytovateľ od príjemcovi vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie služieb ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením služieb.

13.13 V súlade s § 18 ods. 7 Zákona, ak príjemca - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a poskytovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže príjemca - spotrebiteľ zaslať službu na odborné posúdenie. Ak príjemca službu zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia služby, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša poskytovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak príjemca - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť poskytovateľa za reklamovanú chybu služby, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia služby záručná doba neplynie. Poskytovateľ je povinný príjemcovi uhradiť do 15 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie služieb, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

13.14. Príjemca nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť chybnú službu za iný obdobnú službu.

13.15. Nárok na uplatnenie záruky u poskytovateľa príjemcom - spotrebiteľom zaniká:

a) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou, či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí služby,

c) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie služby,

d) uplynutím záručnej doby služby,

e) mechanickým poškodením poskytnutej služby spôsobeným príjemcom alebo zásahom do služby k tomu neoprávnenej osoby,

f) používaním služby v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti poskytovanej služby, h) poškodením poskytnutej služby neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) poškodením služby náhodným zničením, či zhoršením,

i) poškodením služieb nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi.

13.16. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opravenej služby,

b) výmenou vykonanej služby,

c) vrátením kúpnej ceny za službu,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,

e) písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

13.17. Poskytovateľ je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie príjemcovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

13.18. Záručná doba pre príjemcov - spotrebiteľov je na tovar 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia príjemcom. Pre služby je určená 14 dňová záručná doba, v opačnom prípade ak nebude uplatnená v tejto dobe záruka zaniká. Záručná doba pre príjemcov - podnikateľov sa riadi podľa ustanovení Obchodného zákonníka, čoho sú si vedomí a súhlasia s tým.

13.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej príjemca nemohol používať službu z dôvodu záručnej opravy.

13.20. V prípade výmeny služby za nové kvalitné prevedenie služby dostane príjemca doklad, na ktorom bude uvedená výmena, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny za novú službu začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej služby.

13.21. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

13.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia príjemcovi podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) poskytovateľ zabezpečí odstránenie chyby - vady, alebo

b) poskytovateľ chybnú službu.

13.23. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol službu riadne užívať ako bez chyby, poskytovateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia príjemcu podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou služby za inú, funkčnú, rovnakú, alebo

b) v prípade, že nemôže poskytovateľ vykonať výmenu, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú službu.

13.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

13.25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. 8.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

13.26. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po zmluvy nemôže príjemca pre chyby služieb riadne užívať vec, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

13.27. Oprávnenie príjemcu na uplatnenie reklamácie chyby služieb je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie tejto chyby podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

13.28. V prípade, že poskytovateľ ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba služby objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Príjemca uplatniť svoje právo na odstránenie tejto chyby prostredníctvom súdu.

14.Ostatné ustanovenia

14.1. V prípade, že prístup k niektorým informáciám na stránkach spoločnosti InfoFIRMY s.r.o., je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnutím týchto údajov príjemca služieb súhlasí s ich využitím, spracúvaním a uchovávaním spoločnosťou InfoFIRMY s.r.o.

14.2. Príjemca služieb je oboznámený s tým, že jeho osobné údaje budú uložené v databanke klientov v Katalógu Firiem a Služieb. S údajmi bude nakladané dôverne a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

14.3. Osobné údaje budú použité výhradne a len za účelom spracovania zmluvného vzťahu, reklamnej a marketingovej služby. Všetky údaje budú uložené a spracované v súlade s platným zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a s ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Osobné údaje príjemcu služieb nebudú poskytnuté tretej osobe.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a príjemcom neupravené zmluvou a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 618/2003 Z.z. autorský zákon, zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

15.2. Vzťahy medzi poskytovateľom a príjemcom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania a je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, sa riadia VOP so subsidiárnou aplikáciou § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

15.3. Odchylné dojednania zmluvy prioritnú prednosť pri uplatnení pred znením VOP. V prípade, že vznikne rozpor medzi zmluvou a VOP alebo zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

15.4. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností príjemcov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.

15.5. Neplatnosť niektorého ustanovenia VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Zmluvné strany pre taký prípad dohodli, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného, neplatného.

15.6. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších, novších VOP.

15.7. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne prostredníctvom počítačovej siete Internet na WWW stránkach poskytovateľa http://www.infofirmy.sk/ a sú v tlačenej podobe k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

15.8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2013. VOP sú účinné pre všetkých príjemcov už užívajúcich služby / internetový portál aj pred týmto dátumom, a to automaticky odo dňa účinnosti VOP užívaním služieb príjemcom po dni účinnosti VOP.

15.9. Všetky spory medzi Stranami v súvislosti so Zmluvou budú prednostne urovnané priateľskou dohodou zmluvných strán. V prípade, ak dohoda strán nebude dosiahnutá, musí byť sporný nárok uplatnený písomnou formou u druhej strany bez zbytočného odkladu poštou alebo e-mailom. Ak sa nepodarí urovnať dohodou do 2 týždňov od vzniku sporu zmluvné strany sa pokúsia spornú záležitosť predložiť na riešenie prostredníctvom Intrum Justitia Slovakia s.r.o., City Business Center I, P.O. Box 50/Karadžičova 8, 810 00 Bratislava, Slovakia, Tel:+421 2 321 63 216, Fax: +421 2 321 63 280, www.intrum.com. Všetky spory medzi stranami budú riešené dôverne. Strany nesmú robiť akékoľvek vyhlásenie alebo komentáre adresované verejnosti alebo médiám v priebehu ani po vyriešení sporu. Pre riešenie sporov sa uplatní slovenský právny poriadok. Ak nebude vyriešená sporná vec do 2 mesiacov prípadné spory alebo sporné nároky na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane podmienok a vrátane otázok ukončenia Zmluvy alebo jej neplatnosti budú riešené Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd a.s., IČO: 35 922 761, so sídlom v Bratislave, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4542/B. Rozhodcovská doložka: Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, týchto podmienok, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd a.s., IČO: 44 246 480, so sídlom Hradská 26, 821 07 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4542/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), podľa ustanovení Štatútu a Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodnutie tohto Stáleho rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

15.10. Komunikačným jazykom počas trvania zmluvy je slovenský jazyk.

15.11. Akékoľvek reklamácie spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. Reklamácie príjemcov služieb - podnikateľov budú vybavované podľa Obchodného zákonníka. Reklamácie je potrebné uplatniť písomne na adrese spoločnosti InfoFIRMY s.r.o. ako je uvedené v bode 1.1. týchto VOP.

15.12. Zmluvy uzavreté na určité obdobie je možné vypovedať kedykoľvek počas dohodnutého obdobia , pričom v takom prípade sa platnosť zmluvy končí posledným dňom dohodnutého obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Zmluvy uzavreté na dobu neurčitú je možné vypovedať kedykoľvek počas platnosti zmluvy, pričom v takom prípade sa končí platnosť zmluvy posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

15.13. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.

V Bratislave, dňa 1.12.2013